Zeskanuj i pobierz!

POLITYKA PRYWATNOŚCI FOODSI

Ta Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Foodsi dostępnym pod adresem https://www.foodsi.pl/regulamin oraz w naszej aplikacji w zakładce „Regulamin” (Regulamin”). Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Administratorem Twoich danych osobowych oraz pozostałych osób odwiedzających www.foodsi.pl, używających aplikacji Foodsi lub po prostu kontaktujących się z nami (zwanymi dalej „Użytkownikiem”, „Ty”, „Twój”, „Ciebie”) jest Foodsi sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie (20-262), ul. B. Dobrzańskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816102, NIP: 5252808129, REGON: 384949927, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000 złotych (dalej „Usługodawca”, „my”, „nas”, „nasz”).

1.2 Kontakt do administratora: info@foodsi.pl

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Zakres, cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przedstawione są w tabeli poniżej.

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania danych
zapewnienie dostępu do strony internetowej Foodsi adres IP art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do strony internetowej lub Aplikacji Foodsi oraz działaniami Użytkownika w ramach strony internetowej/Aplikacji liczonego od momentu ostatniego pobytu Użytkownika na stronie internetowej lub w Aplikacji
założenie Konta w Aplikacji Apple ID, Facebook ID, imię, adres e-mail
umożliwienie złożenia Zamówienia w ramach Aplikacji lokalizacja, imię, adres e-mail
Umożliwienie złożenia Zamówienia na Paczkę Wysyłkową w ramach Aplikacji imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych ze złożonym Zamówieniem na Paczkę Wysyłkową
kontakt z Użytkownikami, odpowiedzi na zapytania imię, adres e-mail, ID zamówienia, dane Meta Messenger, inne dane dobrowolnie podane przez daną osobę w ramach kontaktu z nami art.. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą do czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika
Badanie ruchu na stronie adres IP; pliki cookies: _fbp __hstc _ga _gcl_au _gid _gat_UA-xxx-xxx utm_campaign utm_source utm_medium art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Użytkownika do czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez Użytkownika
wyświetlanie spersonalizowanych reklam lub innych przekazów reklamowych adres IP, pliki cookies: gat_UA-xxx-xxx utm_campaign utm_source utm_medium _ga _gcl_au _fbp
badanie ruchu w ramach Aplikacji, badanie działań ogółu użytkowników w ramach Aplikacji adres IP, identyfikator google play, identyfikator app store, art.. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na możliwości weryfikacji sposobu korzystania z Aplikacji przez Użytkowników Do czasu utraty przydatności danych lub wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika
wysyłka treści o charakterze informacyjnym i marketingowym dotyczących Aplikacji, nowościach, partnerów Foodsi oraz ich ofert w ramach Aplikacji adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na informowaniu o Aplikacji, jej funkcjonalnościach oraz publikowanych w niej ofertach do czasu utraty przydatności danych, usunięcia Konta lub wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika
wysyłka informacji o ofertach dostępnych w okolicy przybliżony adres dostawy oraz przybliżona ostatnia lokalizacja Użytkownika przy korzystaniu z Aplikacji (miejscowość lub jej dzielnica) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający n informowaniu o ofercie partnerów Foodsi do czasu wysyłki informacji w oparciu o pozyskane dane
umożliwienie uzyskania przez Użytkowników faktur za zakupione Paczki NIP, firma, imię, nazwisko, adres wykonywanej działalności gospodarczej art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu partnerom Foodsi wystawiania faktur na żądanie Użytkowników, tj. realizację obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania faktury VAT zgodnie z przepisami prawa podatkowego (5 lat od końca roku, w którym wystawiona została faktura) lub do czasu usunięcia informacji o fakturze z Aplikacji
ochrona przed roszczeniami, kierowanie roszczeń adres e-mail, imię, nazwisko, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na ochronie przed roszczeniami oraz kierowanie roszczeń do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do strony internetowej lub Aplikacji oraz działaniami Użytkownika w ramach strony internetowej lub Aplikacji liczonego od momentu ostatniego pobytu Użytkownika na stronie internetowej lub w Aplikacji

2.2. W przypadku uzyskania przez nas wiadomości o korzystaniu przez Ciebie ze strony internetowej lub Aplikacji niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu Twojej odpowiedzialności.

2.3. Podanie danych osobowych w ramach strony internetowej oraz Aplikacji jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić kontakt, założenie Konta, składanie Zamówień oraz podejmowanie innych działań w ramach Aplikacji.

2.4. W niektórych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Może to nastąpić w szczególności w ramach procesów przetwarzania związanych z wysyłaniem informacji o charakterze informacyjnym lub marketingowym.

2.5. W przypadku przekazywania Twoich danych do państw trzecich przekazanie to następować będzie wyłącznie do państw wobec, których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony albo w przypadku zapewnienia przez odbiorcę danych odpowiednich zabezpieczeń np. w postaci standardowych klauzul umownych oraz zapewnienia skutecznego egzekwowania praw osób, których dane dotyczą oraz istnienia skutecznych środków ochrony prawnej w państwie odbiorcy.

2.6. Nie będziemy dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o Twoje dane osobowe.

2.7. Możemy dokonywać profilowania w celu wyświetlenia Ci spersonalizowanych przekazów o charakterze reklamowym lub marketingowym, dopasowanych do Twoich preferencji oraz zachowań.

2.8. Możesz w każdym momencie może złożyć sprzeciw przeciwko profilowaniu przy wykorzystaniu adresu e-mail wskazanego w punkcie 1.2. lub poprzez przesłanie pisma na nasz adres korespondencyjny. Możesz również skorzystać z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej oraz Aplikacji.

3. ODBIORCY DANYCH

3.1. Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika. Wówczas odbiorcami Twoich danych, mogą być: dostawca hostingu (Hetzner), operator poczty elektronicznej (Postmark), kancelaria prawna (LAWMORE), podmioty zapewniające rozwiązania do badania ruchu na stronie (Kochava) oraz działania marketingowe (Active Campaign).

3.2. Zgromadzone przez nas dane osobowe mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3.3. Możemy również udostępnić Twoje dane osobowe Sprzedającemu, u którego złożyłeś Zamówienie. Udostępnienie będzie dotyczyć tylko tych danych, które są konieczne zawarcia oraz wykonania Umowy sprzedaży – zwykle będzie to wyłącznie Twoje imię. Pamiętaj, że udostępnienie Twoich danych jest konieczne do realizacji złożonego przez Ciebie Zamówienia. Ponadto Sprzedający może przekazać je dalej w ramach swoich wewnętrznych procesów w celu realizacji Zamówienia na Paczkę Wysyłkową.

3.4. Każdy podmiot, któremu powierzamy do przetwarzania Twoje dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać te dane osobowe, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie naszej uprzedniej zgody.

3.5. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za Twoją wcześniejszą zgodą.

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH

4.1. Masz prawo do:

a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na Twój temat zarówno z systemu należącego do nas, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracujemy lub współpracowaliśmy,
b) ograniczenia przetwarzania danych,
c) przenoszenia Twoich danych osobowych , w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie,
d) żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) wniesienia na nas skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4.2. W celu skorzystania ze swoich praw możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w punkcie 1.2. lub formularza dostępnego zarówno w Aplikacji, jak i na stronie internetowej.

5. INNE DANE

5.1. Możemy przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Aplikacji lub na stronie internetowej i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wszedł przez linka, informacje o Twojej przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Aplikacją oraz stroną internetową. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie umożliwia identyfikacji danej osoby, a więc nie stanowią one danych osobowych.

6. BEZPIECZEŃSTWO

6.1. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosujemy certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze. Dane chronią również nasze wewnętrzne procedury z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

6.2. Wdrożyliśmy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

6.3. Pamiętaj, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do Twojego systemu teleinformatycznego i urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie do zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, rekomendujemy ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

7. COOKIES

7.1. W celu prawidłowego działania strony internetowej korzystamy z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu, za naszym pośrednictwem, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz ze strony internetowej – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

7.2. Wykorzystujemy dwa rodzaje Cookies:

a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki;
b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu, aż do ich skasowania.

7.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

7.4. Stosowane przez nas Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

7.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez nas nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez współpracujące z nami podmioty) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

7.6. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi, jak również przy wykorzystaniu funkcjonalności strony internetowej.

7.7. Przede wszystkim możesz wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji naszej strony internetowej.

7.8. Możesz też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

7.9. Wykorzystujemy Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji strony internetowej i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika; analizy i badania oglądalności, liczby kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających naszą stronę internetową.

7.10. Wykorzystujemy Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności strony internetowej za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

7.11. Zakres wykorzystywanych przez nas Cookies jest uzależniony od zgód, które wyraziła dana osoba.

7.12. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 21 maja 2024 roku.

Stań do walki
z marnowaniem!