Zeskanuj i pobierz!

REGULAMIN APLIKACJI FOODSI

Cześć! Dziękujemy, że jesteś z nami — razem ratujemy codziennie przed zmarnowaniem pyszne jedzenie i inne produkty!

Ten Regulamin zawiera informacje o naszych i Twoich obowiązkach związanych z korzystaniem z Aplikacji Foodsi, a jednocześnie stanowi wiążącą prawnie umowę („Umowę”) pomiędzy Tobą (określanym dalej „Użytkownikiem”, „Ty”, „Ciebie”, „Twój”) a nami tj. Foodsi sp. z o. o. (określaną dalej „Foodsi” „my”, „nas”, „nasz”) z siedzibą w Lublinie (20-262 Lublin), przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, o numerze KRS: 0000816102, NIP: 5252808129, REGON: 384949927, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000,00 zł. Dlatego prosimy, abyś zapoznał/a się z jego treścią.

Pamiętaj, że Foodsi nie produkuje ani nie wprowadza do obrotu produktów stanowiących zawartość Paczek, które możesz nabyć przy wykorzystaniu Aplikacji. Nie monitorujemy też ani nie kontrolujemy działań Sprzedających w ramach Aplikacji, chyba że co innego wprost wynika z Regulaminu. Usługą Foodsi jest zapewnienie dostępu do Aplikacji i jej funkcjonalności, które umożliwiają skorzystanie przez Użytkowników ze specjalnych okazji oferowanych przez Sprzedających w związku z prowadzoną przez nich działalnością. Foodsi jest dostawcą internetowej platformy handlowej w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta (niżej znajdziesz więcej informacji w tym temacie).

Poniżej znajdziesz znaczenie niektórych pojęć, których używamy w Regulaminie:

Alkohol

produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

Aplikacja

aplikacja mobilna Foodsi, której jesteśmy administratorem, będąca internetową platformą handlową umożliwiającą zawieranie umów na odległość pomiędzy Użytkownikami a Sprzedającymi.

Czas odbioru

czas, w którym możesz odebrać Paczkę będącą przedmiotem Umowy sprzedaży; Czasy odbioru wskazywane są w Zamówieniu.

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lub osoba fizyczna zawierająca Umowę, lub Umowę sprzedaży jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści danej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego.

Konto

bezpłatna usługa świadczona na Twoją rzecz drogą elektroniczną; modyfikowalny element Aplikacji, tworzony po dokonaniu przez Ciebie Rejestracji, w którym zebrane są Twoje informacje i dokumentacja związana z Zamówieniami, aktualnymi lub zarchiwizowanymi.

Lokal

punkt gastronomiczny lub usługowy, którego właścicielem lub zarządcą jest Sprzedający.

Newsletter

jedna ze świadczonych przez nas Usług, polegająca na przesyłaniu na Twój adres email treści cyfrowej zawierającej informacje dotyczące naszych Usług, Aplikacji, Sprzedających oraz ich Paczkach.

Paczka

oferowany przez Sprzedawcę zestaw produktów oznaczony w Aplikacji jako dostępny do sprzedaży, mogący stanowić przedmiot Umowy sprzedaży; w skład Paczki mogą wchodzić dania, inne produkty spożywcze, a także kwiaty, kosmetyki i inne produkty zagrożone zmarnowaniem; istotne informacje dotyczące każdej Paczki udostępniane są na przypisanej mu podstronie Aplikacji.

Paczka Wysyłkowa

Paczka oferowana do sprzedaży w ramach Aplikacji, której dostawa jest realizowana bezpośrednio na adres Użytkownika wskazany w Zamówieniu; umowa dotycząca Paczki Wysyłkowej jest zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym na odległość w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Polityka Prywatności

dokument opisujący stosowane przez nas metody zapewnienia bezpieczeństwa ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi integralną część i załącznik do Regulaminu.

Regulamin

niniejszy regulamin Aplikacji; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów w ramach Aplikacji, a także, jeżeli tego zażądasz, w taki sposób, który umożliwi Ci pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługujesz.

Rejestracja

usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura, którą wykonujesz w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Aplikacji.

Sprzedający

osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej prowadzi Lokal i umieszcza w Aplikacji Paczki do sprzedaży.

Umowa sprzedaży

umowa sprzedaży Paczki, należąca do kategorii umów zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy Sprzedającym a Tobą jako Użytkownikiem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Aplikacji.

Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia oraz na rzecz której świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Foodsi.

Zamówienie

oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji koszyka działającego w ramach Aplikacji; Możesz składać Zamówienia tylko na dostępne Paczki. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Aplikacji, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że odbiór Paczek innych niż Paczki wysyłkowe jest możliwy wyłącznie w ramach Czasu odbioru.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, w szczególności warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, składania Zamówienia, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki — Twoje oraz Foodsi. Określa on również Twoje obowiązki i uprawnienia względem Sprzedających.

1.2. Możesz korzystać z Aplikacji wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Przykro nam, ale jeżeli nie akceptujesz Regulaminu, nie możesz korzystać z Aplikacji.

1.3. Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące Ci jako Konsumentowi stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Foodsi ani Sprzedający nie zamieszczają w Aplikacji informacji handlowych, ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.

1.4. Nie możesz korzystać z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Obowiązuje Cię zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania z Aplikacji w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jej funkcjonowanie.

1.5. Umowy sprzedaży i o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.

2. APLIKACJA

2.1. Aplikację mobilną możesz pobrać korzystając z internetowej platformy AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android). W celu instalacji Aplikacji, aktualizacji jej funkcjonalności oraz korzystania z funkcjonalności Aplikacji, po Twojej stronie muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: dostęp do sieci, urządzenie mobilne z zainstalowanym oprogramowaniem iOS 13 lub nowszym (dla wersji Aplikacji pobranej z AppStore) lub Android 7.1, lub nowszym (dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play), aktywne konto e-mail.

2.2. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, jednakże może ono łączyć się z kosztami transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Ciebie z operatorami telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych (pobranie Aplikacji, jej instalacja, uruchomienie, a następnie korzystanie z Aplikacji)

2.3. Zapewniamy, że będziesz mógł korzystać z Aplikacji pod warunkiem spełniania wymagań, o których mowa wyżej. Niestety nie możemy zagwarantować, że Aplikacja będzie działać w przypadku urządzeń, które zwykle nie są używane do korzystania z oprogramowania zbliżonego do Aplikacji, innych niż tablety lub smartfony.

3. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. Dostarczamy Ci bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Aplikacji tj.: interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji i Zamówienia, Konta Użytkownika, dodawania Lokali „do ulubionych” oraz potwierdzenia odbioru Paczki.

3.2 Używając funkcji formularzy, jesteś zobowiązany/a podać swoje prawdziwe, aktualne i prawidłowe dane. Jeśli podasz nam nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane dostęp do funkcjonalności Aplikacji może być niemożliwy.

3.3. Aby założyć Konto i stać się zarejestrowanym Użytkownikiem, musisz przejść przez procedurę Rejestracji. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem specjalnego formularza Aplikacji oraz aktywowania przycisku „Zarejestruj się”. Z chwilą aktywowania tego przycisku, zostaje między Tobą a nami zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez połączenie Aplikacji z aplikacją Meta Facebook lub zalogowanie z użyciem Apple ID (dla systemu iOS).

3.4. W procesie Rejestracji podajesz hasło, poprzez które następnie uzyskasz dostęp do Konta. Masz obowiązek chronić hasło i nie możesz udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Jesteś zobowiązany do aktualizowania i poprawiania swoich danych w ramach Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia, tak aby zawsze były prawidłowe, prawdziwe i aktualne.

3.5. Możesz wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Foodsi za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi to być adres e-mail, którym posługiwałeś się w momencie rejestracji Konta, na adres e-mail: info@foodsi.pl lub przy wykorzystaniu jednej z funkcjonalności Aplikacji. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą zrealizowania ostatniego aktywnego Zamówienia, po czym Konto zostanie niezwłocznie usunięte.

3.6. Nie możesz przenieść praw i obowiązków wynikających z łączącej nas umowy bez zgody Foodsi wysyłanej w formie elektronicznej.

3.7. Nie możesz korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

3.8. W ramach funkcjonalności Aplikacji możesz oceniać poszczególne Zamówienia. Jeśli dokonujesz takiej oceny, jednocześnie oświadczasz, że jest ona związana z Twoimi faktycznymi odczuciami względem Sprzedającego lub Zamówienia i nie ma na celu wyłącznie obniżenia łącznej oceny Sprzedającego wyświetlanej w ramach Aplikacji. Więcej informacji o systemie ocen można znaleźć w ust. 9 Regulaminu.

4. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

4.1. Składać Zamówienia mogą wyłącznie osoby, które mają status zarejestrowanego Użytkownika. Po wybraniu Zamówienia, zatwierdzasz je oraz przesyłasz do Sprzedającego poprzez uaktywnienie przycisku „Zarezerwuj” i dokonanie płatności stanowiącej zaliczkę w wysokości 100% ceny Paczki, którą wybrałeś.

4.2. Zamówienie obejmuje Paczkę zawierającą produkty, które są dobierane z produktów dostępnych u Sprzedającego i mogę się różnić w zależności od dnia lub innych czynników.

4.3. Oferty Sprzedających publikowane w ramach Aplikacji są wyświetlane wyłącznie ze względu na ich lokalizację, tj. odległość Lokalu od deklarowanej lub zaznaczonej przez Ciebie lokalizacji. Nie uzależniamy kolejności publikowania ofert Sprzedających od dokonywania płatności na naszą rzecz lub realizacji na naszą rzecz jakichkolwiek innych świadczeń

4.4. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zarezerwuj”, masz możliwość wykrywania i korygowania błędów w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Aplikacji. Po tym momencie nie możesz zmienić szczegółów dotyczących Zamówienia

4.5. Złożenie przez Ciebie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zawarcia Umowy Sprzedaży wybranej przez Ciebie Paczki, na warunkach wskazanych w Zamówieniu. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Tobą a danym Sprzedającym w momencie odbioru Paczki.

4.6. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Użytkownikowi treści Umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Aplikacji w Koncie Użytkownika. Użytkownik, który złożył Zamówienie, uzyskuje dostęp do informacji dotyczących tego Zamówienia za pośrednictwem Aplikacji.

4.7. Jesteś zobowiązany do odbioru zakupionej Paczki, innej niż Paczka Wysyłkowa, w Czasie odbioru w Lokalu Sprzedającego w podanym w Zamówieniu przedziale czasowym. Foodsi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak podjęcia przez Ciebie działań, o których mowa w zdaniu uprzednim.

4.8. Pamiętaj, że Foodsi nie jest stroną Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Tobą a Sprzedającym i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie przez Sprzedającego obowiązków z niej wynikających, w tym w szczególności dotyczących jakości, składu i właściwości Paczki. Jeżeli jednak Sprzedający lub Użytkownik nie dotrzymuje swoich obowiązków, w szczególności Sprzedający nie dostarcza Paczki wskazanej w Zamówieniu, powinieneś zgłosić takie naruszenie Foodsi, zgodnie z ust. 11 Regulaminu.

4.9. Informacje i opis Paczki możesz znaleźć w przy wykorzystaniu odpowiednich funkcjonalności Aplikacji lub poprzez bezpośredni kontakt z lokalem. Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie informacji o Paczce i zapewnienie, że są one zgodne z prawdą i aktualne.

4.10. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność względem Użytkownika za treść Umowy sprzedaży, którą zawarł z Użytkownikiem oraz realizację uprawnień Użytkownika, który posiada status Konsumenta.

4.11. W ramach Aplikacji wszyscy Sprzedający działają jako przedsiębiorcy. W ramach Aplikacji osoby nieposiadające tego statusu nie mogą wystawiać swoich Paczek.

5. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

5.1. Jeżeli dokonasz Zamówienia, jednak nie będziesz w stanie go odebrać w wyznaczonym przedziale czasowym, istnieje możliwość odstąpienia od Zamówienia (czyli Twojej oferty złożonej Sprzedającemu) i zwrotu środków poniesionych na Zamówienie jeśli łącznie będą spełnione następujące warunki: 1) Zamówienie nie zostało odebrane; 2) zgłosisz chęć anulowania Zamówienia na adres mailowy info@foodsi.pl lub kontaktując się z obsługą klienta Foodsi poprzez komunikator na platformie Facebook, nie później niż na 1 (jedną) godzinę przed końcem terminu odbioru Paczki; 3) Zamówienie nie dotyczy Paczki Wysyłkowej (szersze informacje dotyczące odstąpienia związanego z Paczką Wysyłkową znajdziesz w pkt 6 Regulaminu).

5.2. Jeśli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, Foodsi niezwłocznie anuluje Zamówienie, umożliwiając innym Użytkownikom zakup danej Paczki oraz zrealizuje zwrot poniesionych kosztów na konto Użytkownika. Zwrot zostanie wysłany niezwłocznie, maksymalnie następnego dnia roboczego i wpłynie na konto Użytkownika najpóźniej do pięciu dni roboczych od daty wysłania.

5.3. Pamiętaj, że odstąpienie od Zamówienia jest możliwe jedynie przy spełnieniu wszystkich warunków z ust. 5.1. W przypadku odebrania Zamówienia lub niespełnienia tych warunków odstąpienie od Zamówienia (czyli cofnięcie oferty, którą złożyłeś Sprzedającemu) nie jest możliwe.

6. PACZKI WYSYŁKOWE

6.1. Dla Paczek Wysyłkowych odpowiednie zastosowanie mają postanowienia dotyczące składania Zamówień oraz pozostałe postanowienia Regulaminu, przy uwzględnieniu zmian i uzupełnień wynikających z niniejszego ust. 6.

6.2. W przypadku chęci zakupu Paczki Wysyłkowej musisz uzupełnić formularz o dane dostawy jak również wybrać sposób dostawy Paczki Wysyłkowej spośród opcji dostępnych w ramach Aplikacji. Wiązać się to będzie z koniecznością podania dodatkowych informacji oraz danych osobowych, które następnie zostaną udostępnione Sprzedającemu. Szczegóły dotyczące tej kwestii znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

6.3. Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie do Ciebie Paczki Wysyłkowej jest Sprzedający. Jeśli następują jakieś problemy związane z dostarczeniem Paczki Wysyłkowej, możesz się z nami skontaktować mailowo lub za pośrednictwem odpowiednich formularzy znajdujących się w Aplikacji.

6.4. Po złożeniu Zamówienia dotyczącego Paczki Wysyłkowej nie jesteś uprawniony do jego anulowania. Możesz natomiast podjąć inne działania, np. te o których mowa w pkt 6.5. poniżej.

6.5. W przypadku zamówienia Paczki Wysyłkowej w większości przypadków będziesz uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia doręczenia Ci Paczki Wysyłkowej – jeśli będziesz dokonywać zwrotu Paczki Wysyłkowej, poniesiesz koszty ich dostarczenia do Sprzedającego, chyba że Sprzedający zgodzi się pokryć za Ciebie te koszty. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, np. w przypadku produktów posiadających krótki termin przydatności do spożycia lub szybko psujących się będzie to niemożliwe (chodzi tutaj m.in. o produkty spożywcze takie jak m.in. nabiał, owoce czy warzywa) – zwykle przyjmujemy, że krótki termin przydatności to termin nieprzekraczający 7 dni, jednak każda sytuacja jest oceniana indywidualnie. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Paczki Wysyłkowej zawsze znajdziesz w ramach naszej Aplikacji oraz otrzymasz wraz z Paczką Wysyłkową. Tak samo przedstawione zostaną informacje dotyczące ograniczeń związanych z prawem odstąpienia. W przypadku gdy złożysz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jesteś zobowiązany do odesłania Paczki Wysyłkowej w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego oświadczenia. Pamiętaj, że ponosisz pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Paczki Wysyłkowej wynikające z korzystania z niej lub rzeczy, które się nią składają w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Paczki Wysyłkowej lub jej elementów.

6.6. Formularz umożliwiający złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Paczki wysyłkowej znajdziesz w każdej takiej paczce. Możesz również wykorzystać formy kontaktu udostępniane w ramach Aplikacji lub w inny sposób złożyć oświadczenie bezpośrednio Sprzedającemu.

6.7. W ramach Aplikacji każdorazowo podajemy informacje dotyczące zawartości Paczki Wysyłkowej (produktów, które składają się na taką paczkę), jak również inne wymagane prawem informacje, w tym dotyczące składu produktów, alergenów i innych istotnych informacji. Jesteś zobowiązany zapoznać się z tymi informacjami przed złożeniem Zamówienia dotyczącego Paczki Wysyłkowej. Ani My (Foodsi) ani Sprzedający nie ponosimy odpowiedzialności za to, że nie zapoznałeś się z informacjami, o których mowa w niniejszym ust. 6.7 Płatność za zamówione Paczki Wysyłkowe jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji, przy uwzględnieniu zewnętrznych systemów płatności dostarczanych przez podmioty, z którymi współpracuje Foodsi. Brak realizacji płatności w ww. sposób uniemożliwia złożenie Zamówienia dotyczącego Paczki Wysyłkowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub brak płatności z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub naszych partnerów zapewniających systemy służące realizacji płatności

6.8. Przed złożeniem Zamówienia w ramach Aplikacji, każdorazowo otrzymasz informację dotyczącą kosztu zakupu danej Paczki Wysyłkowej wraz ze wszystkimi ewentualnymi kosztami dodatkowymi (w tym kosztami dostawy i podatkami).

6.9. Dostawa Paczek Wysyłkowych jest realizowana na obszarze Polski w terminie nie dłuższym niż termin każdorazowo określony w ramach Aplikacji. Nie ma możliwości ich zamówienia jeśli Dostawa ma być zrealizowana poza tym obszarem.

6.10. W przypadku, w którym nie odbierzesz Paczki Wysyłkowej możemy obciążyć Cię kosztami transportu, które poniósł Sprzedający w związku z Twoimi działaniami lub zaniechaniami. Ponadto, w przypadku gdy rodzaj Paczki Wysyłkowej wyłączał możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z ust. 6.5. powyżej, nie dokonamy zwrotu płatności za Paczkę Wysyłkową.

7. NEWSLETTER

7.1. Pamiętaj, że w przypadku gdy korzystasz z naszych Usług w zakresie Newslettera, nie mają zastosowania przepisy ustawy o prawach konsumenta – usługę tę świadczymy bowiem bezpłatnie, tylko w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, które są przetwarzane tylko w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest właśnie wysyłka Newslettera.

7.2. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z Usług w zakresie Newslettera, kontaktując się z nami mailowo lub wykorzystując link znajdujący się w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera.

8. UŻYTKOWNIK

8.1. Możesz korzystać z Aplikacji jeśli posiadasz ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych (czyli jeśli ukończyłeś 13 lat). Wynika to z tego, że w ramach Aplikacji możesz zamawiać Paczki, czyli zawierać standardowe umowy dotyczące bieżących czynności życia codziennego.

8.2. Złożenie Zamówienia skutkujące zawarciem Umowy sprzedaży następuje przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji.

8.3. Jako Użytkownik, jeśli złożyłeś Zamówienie, musisz:

a) odebrać Paczkę zgodnie z informacjami zawartymi w profilu Sprzedającego;
b) na prośbę pracownika Lokalu okazać Aplikację, w celu potwierdzenia przez niego odbioru Paczki lub podania numeru ID przypisanego do danego Zamówienia po pomyślnym dokonaniu płatności za Paczkę;
c) podjąć, o ile będzie to konieczne, działania wymagane przez Aplikację, w szczególności skorzystania z funkcjonalności tzw. paska odbioru, poprzez jego przeciągnięcie.

8.4. Jeżeli ze swojej winy po raz trzeci nie odbierzesz Paczki w Czasie odbioru, Foodsi uprawnione jest do wystosowania ostrzeżenia, a w przypadku gdy sytuacja się powtórzy — do zablokowania Konta na okres 2 (dwóch) tygodni.

8.5. Paczki są sprzedawane wyłącznie w opcji „na wynos”, w związku z czym nie jesteś uprawniony do skorzystania z Paczki w Lokalu Sprzedającego.

9. OCENY I OPINIE

9.1. W ramach Aplikacji Użytkownikom udostępniony jest system ocen w formie gwiazdek w liczbie od[1] do[5] (im większa liczba gwiazdek, tym wyżej oceniany jest dany Sprzedający). Oceny są publiczne i widoczne dla wszystkich Użytkowników w ramach funkcjonalności Aplikacji.

9.2. Możesz wystawiać oceny po realizacji Zamówienia. Oceny mogą być również wystawiane, gdy Zamówienie nie zostało zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego. Foodsi zapewnia, że oceny dotyczące danego Sprzedającego mogą być opublikowane tylko przez Użytkowników, którzy złożyli Zamówienie, co jest weryfikowane w ramach Aplikacji.

9.3. Niedozwolone są działania w ramach systemu ocen, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Sprzedających.

9.4. Wystawiając ocenę, oświadczasz i gwarantujesz, że jest ona prawdziwa i poparta stanem faktycznym.

9.5. Oceny przed ich opublikowaniem w ramach Aplikacji nie są przez nas weryfikowane oraz akceptowane. Możemy dokonać weryfikacji oceny po jej zgłoszeniu przez Sprzedającego jako nieprawdziwej, wprowadzającej w błąd lub naruszającej nasze zasady.

10. CENY I PŁATNOŚĆ

10.1. Ceny podane na stronach Aplikacji są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy), wyrażone są w złotych polskich.

10.2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów, których dokonujesz w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Wiążąca Ciebie i Sprzedającego cena wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia.

10.3. Zapłata za Zamówienie jest możliwa poprzez funkcjonalności udostępniane przez podmiot zewnętrzny, tj. PayU lub za pośrednictwem karty płatniczej, poprzez wprowadzenie danych wskazanych w Aplikacji. W celu realizacji płatności koniecznym jest podejmowanie działań opisanych w Aplikacji.

10.4. Jesteś zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie niezwłocznie (do ok. 5 min) po wysłaniu Zamówienia do Sprzedającego. Jeśli nie zrealizujesz płatności odpowiednio szybko, nie gwarantujemy, że nabycie i odebranie Paczki będzie możliwe.

10.5. Na każdą sprzedaną Paczkę wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, który stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia. Paragon lub faktura wystawiane są bezpośrednio w lokalu Sprzedającego podczas odbioru Zamówienia.

10.6. Ceny i koszty podane w Aplikacji mogą ulec obniżce (przykładowo w ramach akcji promocyjnej). W takim przypadku w ramach Aplikacji poinformujemy Cię o najniższej Cenie Paczki w ostatnich 30 dniach, a jeśli Paczka jest dostępna krócej niż 30 dni, o najniższej jej Cenie od kiedy została wprowadzona do Aplikacji. Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Użytkownika, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej. Obowiązek informowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką nie dotyczy przypadku, gdy Paczka zawiera wyłącznie produkty:

10.6.1. szybko psujące się lub z krótkim terminem przydatności do spożycia;
10.6.2. niepełnowartościowy;
10.6.3. pod koniec terminu przydatności.

10.7. W przypadkach, o których mowa w ust. 10.6.1. – 10.6.2. obok informacji o aktualnej, obniżonej cenie poinformujemy się o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

10.8. Ceny w ramach Aplikacji nie są indywidualnie dostosowywane do Użytkowników na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Wyświetlane ceny obowiązują wszystkich Użytkowników.

10.9. Pamiętaj, że podstawowe wartości Paczek wskazywane w ramach Aplikacji są wartościami orientacyjnymi. Faktyczne ceny, w tym stosowane obniżki, zawsze będziemy podawać dokładnie, przy uwzględnieniu naszych obowiązków, o których mowa w ust. 10.6. powyżej.

11. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I SKARGI

11.1. Działamy w poszanowaniu zarówno Twoich praw, jak i praw osób trzecich. Dlatego jeżeli tylko Ty lub inna osoba zauważycie treść, lub inny materiał naruszający prawa, w tym prawa własności intelektualnej, innych Użytkowników lub osób trzecich, powinieneś nas o tym niezwłocznie powiadomić. W ten sam sposób każdy może nas również zawiadomić o naruszeniach Regulaminu lub prawa, w szczególności w takich przypadkach jak nieprzestrzeganie standardów wytwarzania i sprzedaży żywności czy niezrealizowane lub nieprawidłowo zrealizowane Zamówienie.

11.2. Powiadomienia dotyczące naruszających prawa treści, materiałów lub zachowań powinny być wysyłane na adres e-mail: info@foodsi.pl, przy wykorzystaniu formularza kontaktowego lub listownie na nasz adres korespondencyjny. W celu przyspieszenia rozpatrzenia takiego zgłoszenia, powiadomienie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: (a) dane identyfikujące, czyli imię i nazwisko oraz adres e-mail, (b) wskazanie treści, innych materiałów lub zachowań naruszających prawo, wraz ze wskazaniem, jakie prawo one naruszają, (c) wskazanie miejsca w Aplikacji, w której zlokalizowana jest dana treść lub materiał, lub wskazanie okoliczności, w jakich doszło do naruszenia prawa lub Regulaminu.

11.3. W następstwie otrzymania przez nas powiadomienia, zgłaszanego przez Ciebie lub inną osobę, sytuacja jest badana, a jeżeli powiadomienie dotyczy treści lub innego materiału, zgłoszony materiał jest badany, a na ten czas dostęp do niego może zostać uniemożliwiony. Sprzedający lub Użytkownik, któremu zarzuca się naruszenie praw, jest powiadamiany o tym fakcie w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany podczas procedury zakładania Konta. Użytkownik taki ma 7 (siedem) dni roboczych na ustosunkowanie się do zarzutu. Następnie, jeżeli zarzuty są uzasadnione, Foodsi usuwa dany materiał, jeżeli zaś powiadomienie dotyczyło innego rodzaju naruszenia Regulaminu lub prawa, Konto takiego Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte.

12. REKLAMACJE

12.1. Masz prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Aplikacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Ciebie — Użytkownika — jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Aplikacji. Reklamacja powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@foodsi.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub listownie na nasz adres do korespondencji.

12.2. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Otrzymasz odpowiedź na adres, z którego reklamacja została wysłana albo na adres, któryzostał przez niego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeśli nie rozpatrzymy reklamacji w powyższym terminie, uznaje się, że została ona rozstrzygnięta na Twoją korzyść.

12.3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Ciebie, jeżeli sprzedana rzecz (Paczka) jest niezgodna z Umową Sprzedaży. W przypadku niezgodności z Umową Sprzedaży możesz żądać od Sprzedającego jego wymiany (zamiany na tożsamą rzecz wolną od wad) lub naprawy (wyeliminowania wad rzeczy). Sprzedający może dokonać wymiany, gdy żądasz naprawy lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy żądasz wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Paczki z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, Sprzedający może odmówić doprowadzenia Paczki do zgodności z Umową Sprzedaży,

12.4. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać bezpośrednio Sprzedającemu lub pisząc na adres e-mail: info@foodsi.pl albo przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji. Reklamacja powinna zostać złożona najpóźniej do 3 dni roboczych od daty wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia i zawierać: numer Zamówienia, wskazanie przyczyny reklamacji, zdjęcie zawartości reklamowanej Paczki (jeśli została odebrana). Odniesiemy się do reklamacji w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych wg. kolejności zgłoszeń.

12.5. W przypadku, w którym uznamy Twoją reklamację za zasadną, a będzie ona wiązać się ze zwrotem Paczki Wysyłkowej lub części produktów, które się na nią składają, nie jesteś uprawniony do samodzielnego generowania jakichkolwiek etykiet zwrotu lub podejmowania podobnych działań. Odpowiednia etykieta zwrotu zostanie do Ciebie dostarczona przez nas, wraz z instrukcją dalszego postępowania.

13. ZWROTY

13.1. Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Co za tym idzie w przypadku niektórych Paczek Wysyłkowych, nie będziesz mieć możliwości odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym.

13.2. Wszelkie uprawnienia, które przyznajemy Ci na mocy Regulaminu, nie powinny być utożsamiane z prawem do odstąpienia, o którym mowa powyżej.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

14.1. Ponosimy względem Ciebie odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie techniczne Aplikacji oraz za dostęp do Usług.

14.2. Pamiętaj, że nie ponosimy względem Ciebie żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Sprzedających względem Ciebie, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy sprzedaży. Oczywiście możesz zgłosić do nas naruszenie Sprzedającego – wówczas podejmiemy działania opisane w Regulaminie.

14.3. Ponosimy pełną odpowiedzialność za zgodność naszych Usług, w tym Aplikacji z Umową i naszymi zapewnieniami, które Ci złożyliśmy.

14.4. Pamiętaj, że nie ponosimy względem Ciebie odpowiedzialności za szkody, które powstały:

14.4.1. ze względu na to, że naruszyłeś Regulamin, podałeś nieprawdziwe dane w ramach Konta, złożyłeś Zamówienie, mimo że nie byłeś do tego uprawniony;
14.4.2. bo przekazałeś osobom trzecim dane logowania (login i hasło) do Konta;
14.4.3. wskutek działania złośliwego lub szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Aplikacji przez podmioty trzecie;
14.4.4. wskutek usunięcia przez Ciebie Konta;
14.4.5. rozwiązania przez nas Umowy ze względu na Twoje zachowania lub zaniechania;
14.4.6. ze względu na krótkie utrudnienia lub brak dostępu do Aplikacji, związane z pracami naprawczymi, modernizacyjnymi lub podobnego rodzaju.

14.5. Jako użytkownik Aplikacji jesteś odpowiedzialny względem nas, jak również względem Sprzedających za swoje działania i zaniechania podejmowane za pośrednictwem Aplikacji.

15. PRAWA KONSUMENTA

15.1. W ramach Aplikacji będziemy Ci przekazywać szereg informacji, do których otrzymania masz prawo w związku z obowiązującymi przepisami. Będziemy Cię informować m.in. o tym, od czego zależy plasowanie poszczególnych Sprzedających oraz Lokali w ramach wyszukiwarki, którą udostępniamy w Aplikacji, jak również czy na plasowanie mogą mieć wpływ płatności realizowane na naszą rzecz przez Sprzedających;

15.2. Informujemy, że w ramach Aplikacji wszyscy Sprzedający posiadają status przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów, a co za tym idzie, przysługują Ci uprawnienia wynikające ze statusu Konsumenta.

15.3. Kiedy tylko zawrzesz ze Sprzedającym Umowę sprzedaży Paczki Wysyłkowej, jednoznacznie potwierdzimy fakt jej zawarcia. W przypadku Paczek innych niż Paczki Wysyłkowe będziemy to robić w przypadku gdy Sprzedający potwierdzi odebranie przez Ciebie Paczki.

16. ALKOHOL

16.1. W niektórych przypadkach Sprzedający w ramach Aplikacji mogą oferować Paczki zawierające Alkohol. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia niniejszego ust. 16 Regulaminu.

16.2. W przypadku umów, których przedmiotem jest Paczka zawierająca Alkohol, umowa taka jest zawierana w punkcie sprzedaży Sprzedawcy, każdorazowo oznaczonym w ramach Aplikacji.

16.3. Pamiętaj, że Alkohol w ramach Aplikacji mogą oferować wyłącznie podmioty posiadające ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

16.4. Oferty zawierające produkty w postaci Alkoholu są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (osób, które ukończyły 18 lat). W celu przeglądania takich ofert opublikowanych w ramach Aplikacji, musisz, za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji złożyć oświadczenie, o tym, że ukończyłeś 18 rok życia. Jesteś w pełni odpowiedzialny względem nas, jak równieżwszelkich osób trzecich, w tym Sprzedających, za złożenie nieprawdziwego oświadczenia w tym zakresie.

16.5. Złożenie Zamówienia obejmującego Paczkę zawierającą Alkohol jest równoznaczne ze złożeniem przez Ciebie oświadczenia, że nie dokonujesz zakupu napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży, jak również, że nie jesteś osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych.

16.6. Jesteś uprawniony do złożenia Sprzedającemu oświadczenia w przedmiocie upoważnienia osoby trzeciej (kuriera lub innego wybranego przez Ciebie dostawcy) do odbioru Paczki w Twoim imieniu i dostarczenia jej do Ciebie, o ile Paczka wysyłkowa zawiera Alkohol. Foodsi nie ingeruje w treść upoważnień które udzieliłeś, jednakże zastrzega, że brak takiego upoważnienia może uniemożliwić dostarczenie Paczki zawierającej Alkohol.

16.7. Paczki zawierające Alkohol nie mogą być wydawane osobom niepełnoletnim lub nietrzeźwym. Sprzedający w Punkcie Sprzedaży lub za pośrednictwem osoby, o której mowa w ust. 16.6. jest uprawniony do weryfikacji Twojego wieku, w szczególności zaś żądania okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem. Brak okazania takiego dokumentu lub stan nietrzeźwości skutkują odmową wydania Paczki zawierającej Alkohol.

16.8. W przypadku niewydania Ci Paczki zawierającej Alkohol, środki pieniężne, które uiściłeś za tę Paczkę zostaną Ci niezwłocznie zwrócone, po uzyskaniu przez Foodsi informacji o tym, że nie doszło do odebrania Paczki z powodów, o których mowa w ust. 16.7. powyżej.

16.9. Foodsi nie ponosi względem Ciebie odpowiedzialności za czynności które podejmujesz w celu nabycia Paczki zawierającej Alkohol. Pamiętaj, że umowa sprzedaży dotycząca każdej Paczki jest zawierana pomiędzy Tobą a danym Sprzedającym.

17. DANE OSOBOWE

17.1. Wszelkie informacje dotyczące tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator, znajdziesz w Polityce Prywatności.

17.2. W przypadku gdy zawierasz Umowę sprzedaży, w niektórych przypadkach musimy udostępnić niektóre Twoje dane osobowe Sprzedającemu.

17.3. Pamiętaj, że gdy udostępnimy Twoje dane, ich odbiorca (Sprzedający) powinien Cię o tym poinformować, jak również przedstawić Ci wymagane przepisami informacje dotyczące sposobu, zakresu i celu przetwarzania Twoich danych.

17.4. Wszyscy Sprzedający są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie Twoich danych osobowych oraz pozostałych informacji, które od Ciebie pozyskują. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa oraz umów łączących nas ze Sprzedającymi.

18. ZMIANA REGULAMINU

18.1. Możemy zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących naszej działalności lub jej formy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Aplikacji). Przyczynę zmiany Regulaminu każdorazowo wskażemy w sposób opisany poniżej.

18.2. Zostaniesz poinformowany o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie powinieneś zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta.

18.3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

19. KONTAKT

19.1. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem mailowym info@foodsi.pl, korzystając z formularza kontaktowego na stronie https://www.foodsi.pl/kontakt lub korzystając z komunikatora internetowego poprzez platformę Facebook (https://www.facebook.com/foodsipl).

19.2. Skrzynka mailowa obsługiwana jest w dni robocze w godzinach 10:00–18:00.

19.3. W pilnych sprawach w godzinach wieczornych oraz w weekendy, powinieneś się z nami skontaktować poprzez platformę Facebook – pozwoli to na szybsze podjęcie przez nas działań.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne dostępne w Aplikacji stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Aplikacji w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo naszej zgody. Jesteśmy uprawnieni do zmiany elementów i funkcjonalności Aplikacji, przy czym zobowiązujemy się, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług.

Jako Konsument masz możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których możesz się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR, znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out of-court-bodies/index_en.htm

20.3. Jako Konsument możesz również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

20.4. Jeżeli nie chcesz skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Określając właściwość sądu, należy się kierować regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu Konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy Foodsi a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Foodsi.

20.5. Polityka Prywatności, znajdująca się w specjalnej zakładce Aplikacji, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Data wejścia w życie Regulaminu: 01.12.2023 r.

Stań do walki
z marnowaniem!